Hardware VPN VS. DSG-VO, GDPR


#22

…surfing USA!


#23

I am not surfing. I’m in Toronto. I wish I was surfing.